آموزشی و تربیتی و فرهنگی
 

با سلام

به اطلاع اولیاء محترم دبستان ولایت می رساندکه برنامه اردو وفرم مربوط به رضایت نامه در ذیل آورده شده است .

فرم شماره 1- رضايت نامه دانش آموز

باسمه تعالي

ولي محترم دانش آموز :......................... كلاس : .................

باسلام واحترام

اين مدرسه درنظر دارد برنامه اردو دانش آموزي راكه به تصويب شوراي مدرسه رسيده است وباتوجه به مصوبه شماره     51/459 -31/2/8۹ انجمن اولياء ومربيان دبستان ولايت ازروزيك شنبه 13/2/8۹   از ساعت   30/8 صبح    لغايت  همانروز   تا ساعت    30/11   درمحل   پارك باغ وحش اراك    برگزار نمايد .چنانچه باشركت فرزندتان در اين برنامه موافقت داريد رضايت نامه زير را تكميل  و تا تاريخ ۱۸/2/8۹روزسه شنبه  به مدرسه تحويل فرمائيد . ضمنا برنامه هاي پيش بيني شده به شرح پيوست اعلام مي گردد.

خواهشمند است چنانچه فرزند شمابه بيماري خاصي مبتلاست يا بايدداروي خاصي رامصرف كند ويانكته اي درمورد ايشان مدنظر است كه سرپرست ومربيان اردو بايد درجريان باشنددرقسمت موارد قابل ذكر ، مرقوم فرماييد.

قابل توجه اولياء محترم : مبلغ 1000 تومان به همراه فرم رضايت نامه به دفتر دبستان تحويل نماييد .

توضيح : مدرسه درقبال آنچه كه شما قيد مي فرماييد مسئوليت دارد.

                                                                                                       مدير دبستان ولايت

                                                                                                       زلفي گل عبدالله

.............................................................................................................................................

باسمه تعالي

مديريت محترم مدرسه

باسلام اينجانب                                    ولي دانش آموز                                       كلاس                         دوره ابتدايي رضايت كامل خودم را مبني برحضورفرزندم در برنامه اردو دانش آموزي درپارك باغ وحش اراك  اعلام مي دارم .

مواردقابل ذكر :

1-

2-

3-

                                                                    نام ونام خانوادگي ولي دانش آموز

                                                                               امضاء يا اثرانگشت

تذكر: صحت امضاء باتطبيق سوابق مدرك تحصيلي موجودواثر انگشت بصورت حضوري ، احراز مي گردد.

.............................................................................................................................................

برنامه هاي پيش بيني شده اردو پارك باغ وحش اراك

1-   آوردن موبايل ودوربين وهرگونه وسايل اضافي  ممنوع مي باشد.

2-  ساعت حركت اتوبوس از درب مدرسه 8 صبح  وساعت برگشت 30/11

برنامه انجام اردو در روزهاي ذكرشده

(روزيكشنبه 13/2/8۹ پايه هاي اول)*  (روز دوشنبه 14/2/8۹ پايه هاي دوم)* ( روزسه شنبه 15/2/8۹ پايه هاي سوم )  *(روز چهارشنبه 16/2/8۹ پايه هاي چهارم) * ( روز پنج شنبه 17/2/8۹ پايه هاي پنجم  )

مدیر دبستان ولایت

زلفی گل عبدالله

 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط عبدالله زلفی گل


تصاوير گالري